O Fundacji

Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców.

Najistotniejszym projektem prowadzonym aktualnie przez Fundację jest opracowanie Ogólnych Standardów Raportowania (OSR). Służą one spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie jako wsparcie przy tworzeniu własnych polityk informacyjnych (Indywidualnych Standardów Raportowania). Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR jest standardem środowiskowym.

Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych. Działający w ramach Fundacji Komitet Certyfikacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających poszczególne grupy uczestników polskiego rynku kapitałowego, zajmuje się certyfikacją Indywidualnych Standardów Raportowania opracowanych na podstawie OSR.