Standard Audytu MAR

Standard Audytu MAR określa wytyczne, wg których powinna być przeprowadzona weryfikacja stanu przygotowania emitenta do wypełniania obowiązków określonych w Rozporządzeniu (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).
Wydawcą Standardu jest Fundacja Standardów Raportowania i jest on dostępny bezpłatnie do wykorzystania przez wszystkich chętnych.
Pobierz Standard Audytu MAR

Dla kogo jest Standard? Standard ma pomagać każdej spółce podlegającej przepisom Rozporządzenia MAR w kompleksowym sprawdzeniu, czy właściwie wypełnia wszystkie jego wymogi. W szczególności takim testem mogą być zainteresowani członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki, którzy chcą dowiedzieć się, czy dokładają należytej staranności w zarządzeniu lub nadzorowaniu wypełniania wymogów MAR przez spółkę.

Kto przeprowadza Audyt MAR zgodnie ze Standardem? Audyt przeprowadza tzw. Jednostka Audytująca. Może to być wyspecjalizowana jednostka funkcjonująca w ramach danej spółki lub grupy kapitałowej (np. komórka zajmująca się audytem wewnętrznym) lub zewnętrzny podmiot, np. kancelaria prawna lub firma doradcza wyspecjalizowana w tematyce MAR.

Co jest efektem audytu przeprowadzonego wg Standardu? W wyniku audytu opracowany zostaje Raport zawierający informacje o tym, w jakim zakresie badana była zgodność w zakresie dot. MAR oraz ew. wnioski pokontrolne.

Ile kosztuje przeprowadzenie audytu zgodnie ze Standardem? Korzystanie ze Standardu Audytu MAR jest bezpłatne. Oczywiście samo przeprowadzenie audytu wiąże się z kosztami, czy to kosztami czasu pracy w przypadku audytu przeprowadzanego przez wewnętrzną Jednostkę Audytującą, czy też kosztami finansowymi w przypadku audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny.

Czy FSR przeprowadza audyty MAR? Nie, Fundacja nie przeprowadza audytów. Spółki zainteresowane przeprowadzeniem audytu przez zewnętrzną Jednostkę Audytującą zapraszamy do kontaktu z Partnerami Fundacji. (słowo „Partnerami” powinno być linkiem kierującym do strony „Partnerzy” w sekcji „Fundacja”) Fundacja może, jeśli taka jest wola zainteresowanej spółki, potwierdzić przeprowadzenie audytu zgodnie ze Standardem.

W jaki sposób FSR potwierdza audyt MAR? Jeśli spółka jest zainteresowana tym, aby uzyskać potwierdzenie Fundacji, że audyt został przeprowadzony zgodne ze Standardem, powinna zwrócić się do Fundacji przed rozpoczęciem audytu. Szczegóły na temat całego procesu opisane są w ostatnim rozdziale Standardu. Fundacja może potwierdzić przeprowadzenie audytu wyłączenie w przypadku audytów realizowanych przez zewnętrzne Jednostki Audytujące i wiąże się z pokryciem kosztów, uzależnionych od skali audytu, jego zakresu i poziomu. W przypadku zainteresowania potwierdzeniem audytu, zapraszamy do kontaktu: kontakt@standardy.org.pl.