Aktualności

Inne aktualności

  • Wszystkie
  • Giełda
  • Raportowanie niefinansowe

Wyniki badania CCA za 2019 rok

Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY ogłosiły wyniki drugiej edycji corporate Climate Crisis Awareness study (Badania Świadomości Klimatycznej Spółek). Badane były raporty roczne spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za rok 2019. Przy ocenie brano pod uwagę 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w …

Baza raportów niefinansowych za 2019 już dostępna

Fundacja Standardów Raportowania zakończyła niedawno prace nad przygotowaniem bazy raportów niefinansowych za 2019 r. Baza ta dostępna jest pod adresem: https://standardy.org.pl/raporty-spolek/. Przypomnijmy, że obowiązek sporządzenia raportu niefinansowego wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego w ustawie o rachunkowości (art. 49b). Zapraszamy do zapoznania się raportami niefinansowymi spółek giełdowych!

Dobre praktyki raportowania zagadnień klimatu

6 lutego 2020 roku opublikowany został raport końcowy Project Task Force for Climate-Related Reporting, grupy doradczej działającej przy EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), która na zlecenie Komisji Europejskiej zebrała najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące raportowania zagadnień klimatu. Publikacja jest istotna przede wszystkim z uwagi na konieczność uwzględnienia zagadnień dot. klimatu w obecnie publikowanych raportach rocznych za rok 2019 zgodnie …

Wyniki badania Climate Crisis Awareness przeprowadzonego przez FSR, SEG i Bureau Veritas

11 września 2019 r. podczas konferencji „Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje” Piotr Biernacki (FSR) oraz Witold Dżugan (Bureau Veritas) przedstawili wyniki badania kwestii klimatycznych ujętych w raportach niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ogólny wynik badania jest bardzo niezadowalający – średnio spółki osiągnęły wynik 1,03 pkt na 10 możliwych, a zaledwie 32 spółki osiągnęły wynik wyższy niż 2 pkty. …

Baza raportów niefinansowych za 2018 została opublikowana

Na stronie Fundacji Standardów Raportowania została właśnie opublikowana baza raportów niefinansowych spółek giełdowych za 2018 r. Z bazy można dowiedzieć się kiedy spółki raportowały, na podstawie jakich standardów, a także można pobrać raporty niefinansowe. Zachęcamy do zapoznania się z bazą raportów za 2018 r. pod adresem: www.standardy.org.pl/raporty-spolek/ Przypomnijmy, że obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych ciąży na spółce, która …

SIN ogłoszony

17 października 2017 r. opublikowany został Standard Informacji Niefinansowych (SIN). Jest on regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i która została zaakceptowana i jest popierana przez szereg instytucji i organizacji. SIN jest narzędziem, które pomaga spółkom giełdowym oraz innym przedsiębiorstwom i organizacjom w raportowaniu informacji niefinansowych. Standard zawiera wszystkie elementy niezbędne, by stworzyć …

OSR-2: Raportowanie bieżących informacji poufnych przyjęty

6 kwietnia 2016 r. został opublikowany Ogólny Standard Raportowania 2: Raportowanie Bieżących Informacji Poufnych. OSR-2 jest zbiorem kierunkowych wskazówek dotyczących rodzajów informacji bieżących, które mogą stanowić podlegające raportowaniu informacje poufne. Zawiera on też wskazówki dotyczące kroków, jakie powinny podjąć spółki giełdowe, które chcą opracować swoje polityki informacyjne w odpowiedzi na nowe regulacje o obowiązkach informacyjnych wynikających z dyrektywy MAD i ...

FSR na konferencji Annual CSR Outlook 2016

9 marca 2016 r. Piotr Biernacki, Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania wziął udział w dyskusji podczas konferencji Annual CSR Outlook 2016

FSR partnerem instytucjonalnym Kongresu Prawników Spółek Giełdowych

Fundacja Standardów Raportowania była partnerem instytucjonalnym VII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, zorganizowanego w dniach 9-10 lutego 2016 r. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.